โรงพยาบาลลานสัก [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
โรงพยาบาลลานสัก มุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
    นโยบายผู้บริหาร
    โครงสร้างหน่วยงาน
    หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานการพยาบาล
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
    งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    งานผู้ป่วยนอก
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
    งานผู้ป่วยใน 1
    งานผู้ป่วยใน 2
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
    เว็บน่าสนใจ
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    เอกสาร/ความรู้
    QOF
    ICD101TM
    รายการยากรมบัญชีกลาง
    Intranet โรงพยาบาล
    ระบบ E-Mail
    จองห้องประชุม
    ระบบงานสถิติ
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    รับเรื่องร้องเรียน
    ITA รพ.ลานสัก ปี2562
    ITA รพ.ลานสัก ปี 2563
    ITA รพ.ลานสัก ปี 2564
    ข่าวกิจกรรม
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อหน่วยงาน
 


ผู้ใช้บริการ 354792
วันนี้ 41
เดือนนี้ 2567

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ITA รพ.ลานสัก ปี 2564

EB1

     1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่งและการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2. คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     3. กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2

     1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

         1.1 ข้อมูลผู้บริหาร

         1.2 นโยบายของผู้บริหาร

         1.3 โครงสร้างหน่วยงาน

         1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

         1.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการปฏิบติงานของหน่วยงาน

         1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจของหน่วยงานฯ ปีงบประมาณ 2564

         1.7 ข้อมูลการติดต่อ

         1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

         1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

         1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

         1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

         1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

         1.13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

         1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน

         1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

     แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

     3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

     4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

     5. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานกรืิการให้บริการของเจ้าหน้าที่

         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

         9.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี

         9.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

               

         9.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้าง

         9.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)

     10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

EB3

     1. บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบฯ

     2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

     3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB4

      1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

          1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการฯ

          1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

          1.3 แผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ และประกาศ

          1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

      2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

          2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการฯ ไตรมาส 1

                - ไตรมาส 2

          2.2 รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 1

                - ไตรมาส 2

          2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

          3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน

          3.2 หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          3.3 แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                ไตรมาส 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

                                - ชุดเอกสารวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท

                                - ชุดเอกสารวงเงินเกิน 100,000 บาท

                ไตรมาส 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

                                - ชุดเอกสารวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท

                                - ชุดเอกสารวงเงินเกิน 100,000 บาท

          3.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานฯ

EB5 แบบ สขร.1

        ตุลาคม 2563

              - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

              - สขร.1

         พฤศจิกายน 2563

              - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

              - สขร.1

         ธันวาคม 2563

              - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

              - สขร.1

        มกราคม 2564

              - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

              - สขร.1

        กุมภาพันธ์ 2564

              - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

              - สขร.1

        มีนาคม 2564

              - บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ

              - สขร.1

EB6

      1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

      2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB7

     1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

     4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB8

     ไตรมาส 1 ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี รอบ 2 ปีงลบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน - กันยายน 2563)

     1. บันทึกข้อความลงนามประกาศและขอนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดี่เด่นและดีมาก

 

EB9

     หนังสือเชิญประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง

EB10

      1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานกรือการให้การบริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

      2. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

      3. บันทึกข้อความและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน

          - รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

          - รอบ 12 เดือน (เมษายน 2564 - กันยายน 2564)

       4. ช่องทางการร้องเรียน

       5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB11

EB12

     1. หลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

           1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

            1.2 โครงการ / กิจกรรม

     2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

     3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

     4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ

     5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

     6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB13

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

4. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

EB14

       1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

       3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

       4. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ

        5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB15

       1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       2. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

       3. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

       4. หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ

        5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB16

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

3. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต่อสาธารณชน

4. ภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

EB17

       1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

       2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

       3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

EB18

EB19

EB20

EB21

EB22

EB23

1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ...

3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ...

4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง

EB24

       1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์ฯ

       2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

       3. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

       4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์ฯ และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

       5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

       6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

โรงพยาบาลลานสัก
ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 537 086, 056 537 130-2 โทรสาร 056 537 133