โรงพยาบาลลานสัก [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
โรงพยาบาลลานสัก มุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
    นโยบายผู้บริหาร
    โครงสร้างหน่วยงาน
    หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานการพยาบาล
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
    งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    งานผู้ป่วยนอก
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
    งานผู้ป่วยใน 1
    งานผู้ป่วยใน 2
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
    เว็บน่าสนใจ
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    เอกสาร/ความรู้
    QOF
    ICD101TM
    รายการยากรมบัญชีกลาง
    Intranet โรงพยาบาล
    ระบบ E-Mail
    จองห้องประชุม
    ระบบงานสถิติ
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    รับเรื่องร้องเรียน
    ITA รพ.ลานสัก ปี2562
    ITA รพ.ลานสัก ปี 2563
    ITA รพ.ลานสัก ปี 2564
    ข่าวกิจกรรม
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อหน่วยงาน
 


ผู้ใช้บริการ 354826
วันนี้ 75
เดือนนี้ 2601

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ITA รพ.ลานสัก ปี 2563

 EB 1

 EB 2

    -  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

    -  รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามรอบระยะเวลา

         - ไตรมาส 3

         - ไตรมาส 4 (ณ เดือนสิงหาคม 2563)

    - การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

   - หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย

 EB 3

 EB 4

   - สขร. เดือน ตุลาคม 2562

   - สขร. เดือน พฤศจิกายน 2562

   - สขร. เดือน ธันวาคม 2562

   - สขร. เดือน มกราคม 2563  

   - สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2563

   - สขร. เดือน มีนาคม 2563

   - สขร. เดือน เมษายน 2563

   - สขร. เดือน พฤษภาคม 2563

   - สขร. เดือน มิถุนายน 2563

   - สขร. เดือน กรกฎาคม 2563

   - สขร. เดือน สิงหาคม 2563

 EB 5

    - หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

    - บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

    - รายงานการประชุม

     - หนังสือบันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารรับทราบ

     - ภาพถ่าย

 EB 6

    - ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

    - บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

    - รายงานการประชุม

   - หนังสือบันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารรับทราบ

    - รายงานผลการดำเนินโครงการ

    - ภาพถ่าย

 EB 7

     - ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

    - บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ

    - รายงานการประชุม

    - รายงานผลการดำเนินโครงการ

   - หนังสือบันทึกรายงานผลการดำเนินโครงการเสนอผู้บริหารรับทราบ

     - ภาพถ่าย

 EB 8

   - แนวทางการเผแพร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ฯ

   - รายงานผลการติดตามการดำเนินงานฯ

 EB 9

     9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

            - ผู้บริหารหน่วยงาน

            - นโยบายผู้บริหาร

           - โครงสร้างหน่วยงาน

           - หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน

           - วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

           - ยุทธศาสตร์ของประเทศชาติโดยรวม

           - พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

           - ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562

           - ข้อบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560

           - อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจําสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

           - จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

           - แบบฟอร์มขอเผยแพรข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

     9.3 แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจําปีของหน่วยงาน ทุกแผน)

     9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีของหน่วยงาน

     9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     9.6 รายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

           - แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีที่ผ่านมา

           - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี

           - ผลการดําเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามรอบระยะเวลาที่กําหนดในกรอบแนวทาง

           - ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

          - แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)

     9.8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน

     9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

 EB 10

 EB 11

 EB 12

    - รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

 EB 13

 EB 14

    - รอบ 2/2562

    - รอบ 1/2563

 EB 15

   - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - ภาพถ่าย

EB 16

     - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

     - รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

     - รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563

 EB 17

     - รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 2

     - รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 3

      - รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 4 ณ 31 สิงหาคม 2563

 EB 18

     - การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

     - รายงานผลจากการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต ณ 15 ส.ค. 2563

 EB 19

   - การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

   - ภาพถ่าย

   - ข้อมูลวัตถุประสงค์การจัดตังกลุ่ม

   - รายชื่อสมาชิกกลุ่มชมรม รพ.ลานสัก STRONG

 EB 20

     - หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมและรายงานการประชุม

     - รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ

     - หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

 EB 21

     - กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

     - คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 EB 22

 EB 23

     - การเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปี

     - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 EB 24

     - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

     - รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2

     - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 31 ส.ค.2563

     - รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ 31 ส.ค.2563

 EB 25

     - รายงานผลการกำกับติตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือการบริการประชาชน ณ 31 สิงหาคม 2563

 EB 26

     - คู่มือการให้บริการประชาชน

     - แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

โรงพยาบาลลานสัก
ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 537 086, 056 537 130-2 โทรสาร 056 537 133