โรงพยาบาลลานสัก [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
โรงพยาบาลลานสัก มุ่งมั่นพัฒนาสู่โรงพยาบาลคุณภาพ >
    ข้อมูลทั่วไป
    ทำเนียบผู้อำนวยการ
    ประวัติโรงพยาบาล
    ที่ตั้งโรงพยาบาล
    วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา
    นโยบายผู้บริหาร
    โครงสร้างหน่วยงาน
    หน่วยงานภายใน
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
    กลุ่มงานการแพทย์
    กลุ่มงานการพยาบาล
    กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ
    งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
    งานผู้ป่วยนอก
    งานห้องคลอด
    งานห้องผ่าตัด
    กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
    งานผู้ป่วยใน 1
    งานผู้ป่วยใน 2
    กลุ่มงานทันตกรรม
    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
    กลุ่มงานงานรังสีวิทยา
    กลุ่มงานเภสัชกรรมฯ
    กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
    เว็บน่าสนใจ
    สปสช.
    กระทรวงสาธารณสุข
    เอกสาร/ความรู้
    QOF
    ICD101TM
    รายการยากรมบัญชีกลาง
    Intranet โรงพยาบาล
    ระบบ E-Mail
    จองห้องประชุม
    ระบบงานสถิติ
    บริการข้อมูล
    ตรวจสอบสิทธิ์
    DATA CENTER
    สถิติการให้บริการ
    รับเรื่องร้องเรียน
    ITA รพ.ลานสัก ปี2562
    ITA รพ.ลานสัก ปี 2563
    ITA รพ.ลานสัก ปี 2564
    ข่าวกิจกรรม
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อหน่วยงาน
 


ผู้ใช้บริการ 365472
วันนี้ 236
เดือนนี้ 2939

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
ITA_Lansak

EB 1

  - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

  - บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ

  - แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์

EB 2

  - บันทึกลงนามและขออนุญาตลงนามและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

  - กรอบแนวทางการดำเนินการดพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  - ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลกรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ 2560

  - แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้เสนองาน

  - แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

  - หลักฐานชุดเอสารการเบิกเบิกจ่าย

  - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562

EB 3

  - เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงิน 5,000 บาท ขึ้นไป

  - เอกสารจัดซื้อจัดจ้างวงเงินสูงสุด

EB 4   

   -  สขร. เดือน ตุลาคม 2561

   -  สขร. เดือน พฤศจิกายน 2561

    - สขร. เดือน ธันวาคม  2561

    - สขร. เดือน มกราคม  2562

    - สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2562

    - สขร. เดือน มีนาคม  2562

    - สขร. เดือน เมษายน 2562

    - สขร. เดือน พฤษภาคม  2562

    -  สขร. เดือน มิถุนายน  2562

    - สขร.เดือน กรกฎาคม 2562

EB 5

EB 6-7

EB 8

EB 9

EB 10

EB 11

EB 12

EB 13

EB 14

EB 15

EB 16

EB 17

EB 18

EB 19

EB 20

EB 21

EB 22

EB 23

EB 24

EB 25

EB 26

โรงพยาบาลลานสัก
ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 61160
โทร 056 537 086, 056 537 130-2 โทรสาร 056 537 133